شهرداری کاشان در پرونده پارکینگ تجاری چارسو محکوم شد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، با حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر شهرداری کاشان به اتهام تخلف از ضوابط و مصوبات اعلام شده از سوی میراث فرهنگی منجر به تخریب و تزلزل بنیان خانه تاریخی مقدم افزون بر رفع تخلف و پرداخت جزای نقدی در حکم صندوق دولت به جبران خسارات وارده محکوم شد.

رای دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهان شامل آقای «ا. ب» و شهرداری کاشان نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۶۵۸۱۰۱۴۴۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کاشان که به موجب آن تجدید نظر خواه ردیف اول به اتهام تخلف از ضوابط و مصوبات اعلام شده از سوی اداره میراث فرهنگی منجر به تزلزل بنیان و تخریب خانه تاریخی مقدم علاوه بر رفع تخلف به پرداخت یکصدوهشتادمیلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تجدید نظرخواه ردیف دوم به اتهام مذکور به رفع تخلف وجبران خسارات واره محکوم گردیده‌اند.»

در بخش بعدی این حکم آمده است: «نظر به اینکه نام بردگان اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته گردد به عمل نیاورده اند. مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مذکور عیناً تایید میگردد لذا رای صادره قطعی است.»


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *