اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کاشان منتشر شد

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کاشان، مشکات، قمصر، نیاسر، برزک، کامو و چوگان و جوشقان قالی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرهای کاشان، مشکات، قمصر، نیاسر، برزک، کامو و چوگان و جوشقان قالی می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای فوق الذکر به شرح زیر می‌باشد:

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر برزک به شرح زير مي باشد:

۱-آقای محمدرضا باقری برزکي فرزند حسين کد نامزد ۱۵
۲ – آقای محمد بخردی فرزند علي اکبر کد نامزد ۱۶
۳ – آقای محمد تدين برزکي مشهور به – فرزند حسن کد نامزد ۱۸
۴ – آقای محسن جان جاني جزئي فرزند غلامحسين کد نامزد ۱۹
۵ – آقای محمدرضا رحيم زاده برزکي فرزند باقر کد نامزد ۲۱
۶ – آقای محمدتقي غلامي برزکي فرزند محمد کد نامزد ۲۵
۷ – آقای عباسعلي کاردان فرزند علي محمد کد نامزد ۲۷
۸ – آقای محمد مريدی فرزند حسينعلي کد نامزد ۲۸
۹ – آقای سيدمحمدرضا مصطفوی فرزند سيداحمد کد نامزد ۲۹
۱۰ – آقای محمد مهران فر مشهور به کوه سالى فرزند امراله کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای سلمان هوشياربرزکي مشهور به – فرزند غلامحسين کد نامزد ۴۵

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر جوشقان قالی به شرح زير مي باشد:

۱- آقای محمود برزگر فرزند عباسعلي کد نامزد ۱۷
۲ – آقای حسين حيدری فرزند ناصر کد نامزد ۱۹
۳ – آقای حميد خوش طالع فرزند احمد کد نامزد ۲۱
۴ – آقای محمدرضا زرگری مشهور به بهمن فرزند قربانعلي کد نامزد ۲۴
۵ – آقای احمدرضا ساغری فرزند سهراب کد نامزد ۲۵
۶ – آقای منصور شجاعي نژادجوشقاني فرزند غلامحسين کد نامزد ۲۶
۷ – آقای اردلان صادق پور فرزند علي کد نامزد ۲۷
۸ – آقای حميدرضا صمدی فرزند حسنعلي کد نامزد ۲۸
۹ – آقای احمدرضا طالب زاده فرزند عباسعلي کد نامزد ۲۹
۱۰ – آقای احمد قادری جوشقاني فرزند ميرزامحسن کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای حميدرضا قمي فرزند محمدعلي کد نامزد ۴۲
۱۲ – آقای رحمن گرگين فرزند آقابهمن کد نامزد ۴۶

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر قمصر به شرح زير مي باشد:

۱-آقای سيدخليل ارادتي قمصری فرزند اقاسيدمحمد کد نامزد ۱۷
۲ – آقای مهدی آقائي قمصری فرزند محمدعلي کد نامزد ۱۸
۳ – خانم زهره اللهياری فرزند منوچهرخان کد نامزد ۱۹
۴ – آقای ميثم باستان فرزند اسداله کد نامزد ۲۱
۵ – آقای عليرضا تنهائي قمصری فرزند عبدالعلي کد نامزد ۲۴
۶ – آقای محسن حبيبي قمصری فرزند محمد کد نامزد ۲۵
۷ – آقای ابوالفضل خان دائي قمصری فرزند عبدالله کد نامزد ۲۶
۸ – آقای مرتضي خسروی نيا فرزند ماشااله کد نامزد ۲۷
۹ – آقای اميرحسين رحيم پورقمصری فرزند محمد کد نامزد ۲۹
۱۰ – آقای سعيد رضائي قمصری فرزند عباس کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای غلامرضا روحي فرزند عليرضا کد نامزد ۴۲
۱۲ – آقای جمشيد سالمي قمصری فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۵

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر کاشان به شرح زير مي باشد:

۱-آقای مجتبي آبام فرزند عباس کد نامزد ۱۲۴
۲ – آقای محمد ابراهيمي فرزند حميدرضا کد نامزد ۱۲۶
۳ – آقای عليرضا ابراهيمي فيني فرزند اميرهوشنگ کد نامزد ۱۲۷
۴ – آقای على احتشام مشهور به احتشام کاشانى فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸
۵ – آقای اميرحسين احمدی فرزند علي اکبر کد نامزد ۱۲۹
۶ – آقای سعيد احمدی فرزند علي کد نامزد ۱۴۱
۷ – آقای عباس اخوان فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۵
۸ – آقای ابوالفضل آرامش فرزند محمدتقي کد نامزد ۱۴۶
۹ – آقای علي اصغر آرامش فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷
۱۰ – آقای مهدی آراميده مشهور به – فرزند محسن کد نامزد ۱۴۸
۱۱ – آقای مهدی آريا فرزند عباس کد نامزد ۱۴۹
۱۲ – آقای بهروز اسمعيل پور مشهور به – فرزند خيراله کد نامزد ۱۵۲

۱۳- آقای حسين اسمعيلي فرزند نورالدين کد نامزد ۱۵۴
۱۴ – آقای مسعود افشاری مفرد فرزند اقاماشااله کد نامزد ۱۵۶
۱۵ – آقای عباسعلي اکبرزاده مرشدی مشهور به – فرزند حسين کد نامزد ۱۵۸
۱۶ – آقای سيدمحمد امامت فرزند ميرمحمدعلي کد نامزد ۱۵۹
۱۷ – آقای امير ايزدپناه فرزند جواد کد نامزد ۱۶۱
۱۸ – آقای حسينعلي بارفروش مشهور به – فرزند غلام کد نامزد ۱۶۲
۱۹ – خانم زهرا باغبان فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴
۲۰ – آقای اميرحسن باغ شيخي فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۶۵
۲۱ – آقای حسين باغ شيخي فرزند علي جان کد نامزد ۱۶۷
۲۲ – آقای محمد باغ شيخي فرزند اسمعيل کد نامزد ۱۶۸
۲۳ – آقای مصطفي باغ شيخي مفرد فرزند احمد کد نامزد ۱۷۱
۲۴ – آقای مهدی باغ شيخي مفرد فرزند احمد کد نامزد ۱۷۲
۲۵ – آقای علي باقری فرزند عباس کد نامزد ۱۷۴
۲۶ – آقای ابوالفضل بحری پور فرزند لطفعلي کد نامزد ۱۷۸
۲۷ – آقای رضا براتي فرزند روح اله کد نامزد ۱۷۹
۲۸ – آقای مرتضي برزی فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۱
۲۹ – آقای اميرحسين بلندی کاشاني فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲
۳۰ – آقای سيدابوالفضل بني حسيني فرزند سيدمحمود کد نامزد ۱۸۴
۳۱ – آقای حميدرضا بهراميان فرزند بهرام کد نامزد ۱۸۵
۳۲ – آقای مهرداد بهزادنيا مشهور به — فرزند علي محمد کد نامزد ۱۸۶
۳۳ – آقای احمدرضا بهمني فرزند حسين کد نامزد ۱۸۷
۳۴ – خانم عفت پدرام فر مشهور به – فرزند حسين کد نامزد ۱۹۱
۳۵ – آقای عليرضا پوران فرزند محمود کد نامزد ۱۹۲
۳۶ – آقای حسين علي پورمدني مشهور به مدنى فرزند عباس کد نامزد ۱۹۵
۳۷ – آقای ابوالفضل پورمهر فرزند حسين کد نامزد ۱۹۶
۳۸ – آقای سيدمحمدباقر پورموسوی فرزند سيدحسين کد نامزد ۱۹۷
۳۹- آقای سيدمهدی پيغمبرزاده فرزند سيدابراهيم کد نامزد ۱۹۸
۴۰ – آقای مجتبي تدين فرزند حسين کد نامزد ۲۱۵
۴۱ – آقای حميدرضا تقيان فرزند تقي کد نامزد ۲۱۶
۴۲ – آقای عباس جامعي قمصری فرزند شكراله کد نامزد ۲۱۷
۴۳ – آقای سيدعلي اکبر جلال زاده مشهور به رضوی فرزند سيدمجيد کد نامزد ۲۱۸
۴۴ – آقای خليل اله جوادی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۹
۴۵ – آقای مصطفي جوادی مقدم فرزند اسماعيل کد نامزد ۲۴۱
۴۶ – آقای جواد جواني فرزند عباس کد نامزد ۲۴۲
۴۷ – آقای جواد حاجي قديری راوندی مشهور به قديری فرزند حسن کد نامزد ۲۴۶
۴۸ – آقای حسين حسيني نژاد فرزند عباس کد نامزد ۲۴۸
۴۹ – آقای محمدرضاحيدری حيدری فرزند عباس کد نامزد ۲۴۹
۵۰ – آقای حسين حيدريان يزدلي فرزند اقاعلي کد نامزد ۲۵۱
۵۱ – آقای سيداصغر خادم فرزند سيدابراهيم کد نامزد ۲۵۲
۵۲ – آقای معين خادم پورراوندی فرزند رضا کد نامزد ۲۵۴
۵۳ – آقای علي خدابخشي فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۵۶
۵۴ – آقای مجيد دانشيار فرزند محمدتقي کد نامزد ۲۵۷
۵۵ – آقای محمدرضا داور فرزند محمودآقا کد نامزد ۲۵۸
۵۶ – آقای رضا دلاوری کاشان فرزند علي محمد کد نامزد ۲۵۹
۵۷ – آقای مجيد دهقان کاشاني فرزند تقي کد نامزد ۲۶۱
۵۸ – آقای حميدرضا دهقاني فرزند علي کد نامزد ۲۶۲
۵۹ – آقای عليرضا ذراتي فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۶۴
۶۰ – آقای رضا رسول زاده فرزند علي کد نامزد ۲۶۵
۶۱ – آقای عليرضا رسوليان برزکي فرزند محمدابراهيم کد نامزد ۲۶۸
۶۲ – آقای حسين زاهدی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۹
۶۳ – آقای سيدحسن ساداتي فيني فرزند سيدعباس کد نامزد ۲۷۱
۶۴ – آقای مصطفي سپاسه فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۷۲

۶۵- آقای مجيد سربلوکي فرزند احمد کد نامزد ۲۷۴
۶۶ – آقای عباسعلي سعيدی پور فرزند محمد کد نامزد ۲۷۵
۶۷ – آقای مهدی سقاپولادی فرزند جواد کد نامزد ۲۷۶
۶۸ – خانم الهام سادات سيداسمعيلي قهرودی فرزند سيدمحمد کد نامزد ۲۷۹
۶۹ – آقای حسن شباني زاده نصرآبادی فرزند علي عباس کد نامزد ۲۸۲
۷۰ – آقای مصطفي شيخي فرزند حسين کد نامزد ۲۸۹
۷۱ – آقای سيدعلي صالحي فرزند سيدمحمد کد نامزد ۲۹۲
۷۲ – آقای مهدی صدوقي فرزند عزت اله کد نامزد ۲۹۵
۷۳ – آقای علي رضا صمديان کاشاني فرزند عباس کد نامزد ۲۹۶
۷۴ – آقای مهدی صيادی رهقي فرزند محمدعلي کد نامزد ۲۹۷
۷۵ – آقای سعيد طالعي فرزند غلامحسين کد نامزد ۴۱۴
۷۶ – آقای احمدرضا طحاني فرزند جعفر کد نامزد ۴۱۶
۷۷ – آقای حسين عابدی فرزند علي کد نامزد ۴۱۷
۷۸ – آقای احسان عالمي فرزند حسينعلي کد نامزد ۴۱۸
۷۹ – آقای ميثم عباسي مقدم نياسر فرزند حسين علي کد نامزد ۴۱۹
۸۰ – آقای عليرضا عرب بيگي فرزند احمد کد نامزد ۴۲۱
۸۱ – آقای مجيد عرب فرد فرزند رضا کد نامزد ۴۲۴
۸۲ – آقای داود عليخاني مشهور به – فرزند علي کد نامزد ۴۲۷
۸۳ – آقای محمدحسين عمراني نوش آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۴۲۹
۸۴ – آقای خليل غزلاوی فرزند يبار کد نامزد ۴۵۱
۸۵ – خانم مهسا غلامي پور فرزند محمدحسين کد نامزد ۴۵۲
۸۶ – آقای اميرحسين فتاح راوندی فرزند ماشاءاله کد نامزد ۴۵۴
۸۷ – آقای محسن فخری فرزند قدرت کد نامزد ۴۵۶
۸۸ – آقای محمدعلي فرجي فرزند فرج اله کد نامزد ۴۵۷
۸۹ – خانم ليلا فروزانفر فرزند اصغر کد نامزد ۴۵۹
۹۰ – آقای مهرداد فلاحي برزکي فرزند مرتضي کد نامزد ۴۶۱

۹۱- آقای محمد قنبری مشهور به – فرزند احمد کد نامزد ۴۶۴
۹۲ – آقای ابوالفضل قندچي مشهور به – فرزند اصغر کد نامزد ۴۶۵
۹۳ – خانم مهديه قيصری راوندی فرزند احمد کد نامزد ۴۶۷
۹۴ – آقای محمدرضا قيومي جزه ئي فرزند عبدالصمد کد نامزد ۴۶۸
۹۵ – آقای هادی کاشاني نژاد فرزند علي اصغر کد نامزد ۴۶۹
۹۶ – آقای مقداد کاظمي لتحر فرزند فخراله کد نامزد ۴۷۱
۹۷ – آقای امير کردميل فرزند حسين کد نامزد ۴۷۲
۹۸ – آقای مصطفي کردميل مؤخر مشهور به کردميل فرزند علي کد نامزد ۴۷۴
۹۹ – آقای حميدرضا کوچكي راوندی مشهور به – فرزند اسمعيل کد نامزد ۴۷۵
۱۰۰ – آقای احسان گيو فرزند آقامحمد کد نامزد ۴۷۸
۱۰۱ – آقای مرتضي مجاهدی مشهور به فراهانى فرزند علي اصغر کد نامزد ۴۷۹
۱۰۲ – آقای هادی محبتي فرزند رضا کد نامزد ۴۸۱
۱۰۳ – آقای جعفر محبوبي خباز فرزند علي محمد کد نامزد ۴۸۲
۱۰۴ – آقای اميرحسين محتشمي پور فرزند احمد کد نامزد ۴۸۴
۱۰۵ – آقای محمدرضا محمدعلي زاده نشلجي فرزند حسين کد نامزد ۴۸۵
۱۰۶ – آقای غلامرضا محمدی سه ده فرزند رمضان کد نامزد ۴۸۶
۱۰۷ – آقای مهدی مرادی غفار فرزند عينعلي کد نامزد ۴۸۹
۱۰۸ – آقای علي مرسولي فرزند پرويز کد نامزد ۴۹۲
۱۰۹ – آقای ملك ارسلان مسعودی فرزند عباس کد نامزد ۴۹۴
۱۱۰ – آقای ماشااله مشكيني فرزند يوسف کد نامزد ۴۹۵
۱۱۱ – آقای سامان معظمي گودرزی فرزند جعفر کد نامزد ۴۹۶
۱۱۲ – آقای عليرضا مفرح فرزند حسن آقا کد نامزد ۴۹۷
۱۱۳ – آقای مرتضي مقدسيان فرد فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۹۸
۱۱۴ – آقای حجت اله ملكوتي شاد فرزند جواد کد نامزد ۵۱۲
۱۱۵ – آقای محمدمهدی ملكوتي شاد فرزند علي کد نامزد ۵۱۴
۱۱۶ – آقای سيدمحمد مهدوی اصيل فرزند سيدمحسن کد نامزد ۵۱۶

۱۱۷- آقای مهدی نادعلي فرزند رضا کد نامزد ۵۱۸
۱۱۸ – آقای مجتبي ناصری طاهری فرزند رضا کد نامزد ۵۱۹
۱۱۹ – آقای عباس نيكخواه فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۲۵
۱۲۰ – آقای سيدرضا هاشمي فرزند جواد کد نامزد ۵۲۸
۱۲۱ – آقای علي هاشمي طاهری فرزند محمود کد نامزد ۵۲۹
۱۲۲ – آقای حسن هيزمي فيني مشهور به – فرزند احمد کد نامزد ۵۴۲
۱۲۳ – آقای سيدجواد واجدی فرزند سيدمحمود کد نامزد ۵۴۵
۱۲۴ – آقای مرتضي والي زاده فرزند عباسعلي کد نامزد ۵۴۷
۱۲۵ – آقای ابوالفضل وطن دوست فرزند عليمحمد کد نامزد ۵۴۸


🔺 نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر کامو و چوگان به شرح زير مي باشد:

۱-آقای اصغر ابراهيمي فرزند علي عباس کد نامزد ۱۵
۲ – آقای محمد ارباب فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۶
۳ – آقای محسن حسين زاده فرزند محمدتقي کد نامزد ۱۸
۴ – خانم خديجه خلقي فرزند اميدعلي کد نامزد ۱۹
۵ – آقای علي رحماني مشهور به على قلى فرزند عباسقلي کد نامزد ۲۱
۶ – آقای عزت الله رعيت فرزند محمدآقا کد نامزد ۲۴
۷ – آقای مهدی عبدالهي مشهور به – فرزند قربان کد نامزد ۲۵
۸ – آقای محسن فرجي فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۶


🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر نياسر به شرح زير مي باشد:

۱ – خانم طاهره اسلامي فرزند علي اصغر کد نامزد ۱۵
۲ – آقای علي بجوئي نياسر فرزند حسن کد نامزد ۱۶
۳ – آقای مهدی تقي پورنياسر فرزند مصطفي کد نامزد ۱۷
۴ – آقای محمد جمشيدی فر فرزند حسين کد نامزد ۱۹
۵ – آقای فرامرز شافوری فرزند علي محمد کد نامزد ۲۱
۶ – آقای علي عارفان اصل مشهور به على غلام فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵
۷ – آقای محمد عباسي نياسر فرزند علي اکبر کد نامزد ۲۷
۸ – آقای حسن فرزين فر فرزند حسين کد نامزد ۴۱
۹ – آقای محمدحسين کاظمي نياسر فرزند ماشااله کد نامزد ۴۲

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر مشکات به شرح زير مي باشد:

۱ – آقای محمد احمدی فرزند رضا کد نامزد ۱۵
۲ – آقای رضا آقامحمدی فرزند محمد کد نامزد ۱۶
۳ – خانم شهناز پرکاس مشهور به – فرزند علي کد نامزد ۱۷
۴ – آقای عليرضا پشتاره مشهور به – فرزند محمد کد نامزد ۱۸
۵ – آقای علي اکبر جلالي مشکاني فرزند تقي کد نامزد ۱۹
۶ – آقای ابوالفضل خرمي مشکاني فرزند قدمعلي کد نامزد ۲۱
۷ – آقای سيدابوالفضل راستگوفر فرزند سيدمجيد کد نامزد ۲۵
۸ – آقای عليرضا عبداله زاده فرزند عزت اله کد نامزد ۲۷
۹ – آقای عباس عبدالهي مشکاني فرزند احمد کد نامزد ۲۸
۱۰ – آقای صابر کاکلي محمودآبادی فرزند حسن کد نامزد ۲۹
۱۱ – آقای علي کاکلي محمودآبادی فرزند عباس کد نامزد ۴۱
۱۲ – آقای محسن مهدی زاده محمودآبادی فرزند قنبر کد نامزد ۴۵


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.