اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کاشان منتشر شد

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کاشان، مشکات، قمصر، نیاسر، برزک، کامو و چوگان و جوشقان قالی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرهای کاشان، مشکات، قمصر، نیاسر، برزک، کامو و چوگان و جوشقان قالی می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای فوق الذکر به شرح زیر می‌باشد:

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر برزک به شرح زير مي باشد:

1-آقای محمدرضا باقری برزکي فرزند حسين کد نامزد 15
2 – آقای محمد بخردی فرزند علي اکبر کد نامزد 16
3 – آقای محمد تدين برزکي مشهور به – فرزند حسن کد نامزد 18
4 – آقای محسن جان جاني جزئي فرزند غلامحسين کد نامزد 19
5 – آقای محمدرضا رحيم زاده برزکي فرزند باقر کد نامزد 21
6 – آقای محمدتقي غلامي برزکي فرزند محمد کد نامزد 25
7 – آقای عباسعلي کاردان فرزند علي محمد کد نامزد 27
8 – آقای محمد مريدی فرزند حسينعلي کد نامزد 28
9 – آقای سيدمحمدرضا مصطفوی فرزند سيداحمد کد نامزد 29
10 – آقای محمد مهران فر مشهور به کوه سالى فرزند امراله کد نامزد 41
11 – آقای سلمان هوشياربرزکي مشهور به – فرزند غلامحسين کد نامزد ۴۵

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر جوشقان قالی به شرح زير مي باشد:

1- آقای محمود برزگر فرزند عباسعلي کد نامزد 17
2 – آقای حسين حيدری فرزند ناصر کد نامزد 19
3 – آقای حميد خوش طالع فرزند احمد کد نامزد 21
4 – آقای محمدرضا زرگری مشهور به بهمن فرزند قربانعلي کد نامزد 24
5 – آقای احمدرضا ساغری فرزند سهراب کد نامزد 25
6 – آقای منصور شجاعي نژادجوشقاني فرزند غلامحسين کد نامزد 26
7 – آقای اردلان صادق پور فرزند علي کد نامزد 27
8 – آقای حميدرضا صمدی فرزند حسنعلي کد نامزد 28
9 – آقای احمدرضا طالب زاده فرزند عباسعلي کد نامزد 29
10 – آقای احمد قادری جوشقاني فرزند ميرزامحسن کد نامزد 41
11 – آقای حميدرضا قمي فرزند محمدعلي کد نامزد 42
12 – آقای رحمن گرگين فرزند آقابهمن کد نامزد 46

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر قمصر به شرح زير مي باشد:

1-آقای سيدخليل ارادتي قمصری فرزند اقاسيدمحمد کد نامزد 17
2 – آقای مهدی آقائي قمصری فرزند محمدعلي کد نامزد 18
3 – خانم زهره اللهياری فرزند منوچهرخان کد نامزد 19
4 – آقای ميثم باستان فرزند اسداله کد نامزد 21
5 – آقای عليرضا تنهائي قمصری فرزند عبدالعلي کد نامزد 24
6 – آقای محسن حبيبي قمصری فرزند محمد کد نامزد 25
7 – آقای ابوالفضل خان دائي قمصری فرزند عبدالله کد نامزد 26
8 – آقای مرتضي خسروی نيا فرزند ماشااله کد نامزد 27
9 – آقای اميرحسين رحيم پورقمصری فرزند محمد کد نامزد 29
10 – آقای سعيد رضائي قمصری فرزند عباس کد نامزد 41
11 – آقای غلامرضا روحي فرزند عليرضا کد نامزد 42
12 – آقای جمشيد سالمي قمصری فرزند رحمت اله کد نامزد 45

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر کاشان به شرح زير مي باشد:

1-آقای مجتبي آبام فرزند عباس کد نامزد 124
2 – آقای محمد ابراهيمي فرزند حميدرضا کد نامزد 126
3 – آقای عليرضا ابراهيمي فيني فرزند اميرهوشنگ کد نامزد 127
4 – آقای على احتشام مشهور به احتشام کاشانى فرزند محمد کد نامزد 128
5 – آقای اميرحسين احمدی فرزند علي اکبر کد نامزد 129
6 – آقای سعيد احمدی فرزند علي کد نامزد 141
7 – آقای عباس اخوان فرزند مهدی کد نامزد 145
8 – آقای ابوالفضل آرامش فرزند محمدتقي کد نامزد 146
9 – آقای علي اصغر آرامش فرزند محمد کد نامزد 147
10 – آقای مهدی آراميده مشهور به – فرزند محسن کد نامزد 148
11 – آقای مهدی آريا فرزند عباس کد نامزد 149
12 – آقای بهروز اسمعيل پور مشهور به – فرزند خيراله کد نامزد 152

13- آقای حسين اسمعيلي فرزند نورالدين کد نامزد 154
14 – آقای مسعود افشاری مفرد فرزند اقاماشااله کد نامزد 156
15 – آقای عباسعلي اکبرزاده مرشدی مشهور به – فرزند حسين کد نامزد 158
16 – آقای سيدمحمد امامت فرزند ميرمحمدعلي کد نامزد 159
17 – آقای امير ايزدپناه فرزند جواد کد نامزد 161
18 – آقای حسينعلي بارفروش مشهور به – فرزند غلام کد نامزد 162
19 – خانم زهرا باغبان فرزند عباس کد نامزد 164
20 – آقای اميرحسن باغ شيخي فرزند رحمت اله کد نامزد 165
21 – آقای حسين باغ شيخي فرزند علي جان کد نامزد 167
22 – آقای محمد باغ شيخي فرزند اسمعيل کد نامزد 168
23 – آقای مصطفي باغ شيخي مفرد فرزند احمد کد نامزد 171
24 – آقای مهدی باغ شيخي مفرد فرزند احمد کد نامزد 172
25 – آقای علي باقری فرزند عباس کد نامزد 174
26 – آقای ابوالفضل بحری پور فرزند لطفعلي کد نامزد 178
27 – آقای رضا براتي فرزند روح اله کد نامزد 179
28 – آقای مرتضي برزی فرزند قاسم کد نامزد 181
29 – آقای اميرحسين بلندی کاشاني فرزند محمد کد نامزد 182
30 – آقای سيدابوالفضل بني حسيني فرزند سيدمحمود کد نامزد 184
31 – آقای حميدرضا بهراميان فرزند بهرام کد نامزد 185
32 – آقای مهرداد بهزادنيا مشهور به — فرزند علي محمد کد نامزد 186
33 – آقای احمدرضا بهمني فرزند حسين کد نامزد 187
34 – خانم عفت پدرام فر مشهور به – فرزند حسين کد نامزد 191
35 – آقای عليرضا پوران فرزند محمود کد نامزد 192
36 – آقای حسين علي پورمدني مشهور به مدنى فرزند عباس کد نامزد 195
37 – آقای ابوالفضل پورمهر فرزند حسين کد نامزد 196
38 – آقای سيدمحمدباقر پورموسوی فرزند سيدحسين کد نامزد 197
39- آقای سيدمهدی پيغمبرزاده فرزند سيدابراهيم کد نامزد 198
40 – آقای مجتبي تدين فرزند حسين کد نامزد 215
41 – آقای حميدرضا تقيان فرزند تقي کد نامزد 216
42 – آقای عباس جامعي قمصری فرزند شكراله کد نامزد 217
43 – آقای سيدعلي اکبر جلال زاده مشهور به رضوی فرزند سيدمجيد کد نامزد 218
44 – آقای خليل اله جوادی فرزند محمود کد نامزد 219
45 – آقای مصطفي جوادی مقدم فرزند اسماعيل کد نامزد 241
46 – آقای جواد جواني فرزند عباس کد نامزد 242
47 – آقای جواد حاجي قديری راوندی مشهور به قديری فرزند حسن کد نامزد 246
48 – آقای حسين حسيني نژاد فرزند عباس کد نامزد 248
49 – آقای محمدرضاحيدری حيدری فرزند عباس کد نامزد 249
50 – آقای حسين حيدريان يزدلي فرزند اقاعلي کد نامزد 251
51 – آقای سيداصغر خادم فرزند سيدابراهيم کد نامزد 252
52 – آقای معين خادم پورراوندی فرزند رضا کد نامزد 254
53 – آقای علي خدابخشي فرزند رحمت اله کد نامزد 256
54 – آقای مجيد دانشيار فرزند محمدتقي کد نامزد 257
55 – آقای محمدرضا داور فرزند محمودآقا کد نامزد 258
56 – آقای رضا دلاوری کاشان فرزند علي محمد کد نامزد 259
57 – آقای مجيد دهقان کاشاني فرزند تقي کد نامزد 261
58 – آقای حميدرضا دهقاني فرزند علي کد نامزد 262
59 – آقای عليرضا ذراتي فرزند محمدرضا کد نامزد 264
60 – آقای رضا رسول زاده فرزند علي کد نامزد 265
61 – آقای عليرضا رسوليان برزکي فرزند محمدابراهيم کد نامزد 268
62 – آقای حسين زاهدی فرزند محمد کد نامزد 269
63 – آقای سيدحسن ساداتي فيني فرزند سيدعباس کد نامزد 271
64 – آقای مصطفي سپاسه فرزند ابوالفضل کد نامزد 272

65- آقای مجيد سربلوکي فرزند احمد کد نامزد 274
66 – آقای عباسعلي سعيدی پور فرزند محمد کد نامزد 275
67 – آقای مهدی سقاپولادی فرزند جواد کد نامزد 276
68 – خانم الهام سادات سيداسمعيلي قهرودی فرزند سيدمحمد کد نامزد 279
69 – آقای حسن شباني زاده نصرآبادی فرزند علي عباس کد نامزد 282
70 – آقای مصطفي شيخي فرزند حسين کد نامزد 289
71 – آقای سيدعلي صالحي فرزند سيدمحمد کد نامزد 292
72 – آقای مهدی صدوقي فرزند عزت اله کد نامزد 295
73 – آقای علي رضا صمديان کاشاني فرزند عباس کد نامزد 296
74 – آقای مهدی صيادی رهقي فرزند محمدعلي کد نامزد 297
75 – آقای سعيد طالعي فرزند غلامحسين کد نامزد 414
76 – آقای احمدرضا طحاني فرزند جعفر کد نامزد 416
77 – آقای حسين عابدی فرزند علي کد نامزد 417
78 – آقای احسان عالمي فرزند حسينعلي کد نامزد 418
79 – آقای ميثم عباسي مقدم نياسر فرزند حسين علي کد نامزد 419
80 – آقای عليرضا عرب بيگي فرزند احمد کد نامزد 421
81 – آقای مجيد عرب فرد فرزند رضا کد نامزد 424
82 – آقای داود عليخاني مشهور به – فرزند علي کد نامزد 427
83 – آقای محمدحسين عمراني نوش آبادی فرزند مهدی کد نامزد 429
84 – آقای خليل غزلاوی فرزند يبار کد نامزد 451
85 – خانم مهسا غلامي پور فرزند محمدحسين کد نامزد 452
86 – آقای اميرحسين فتاح راوندی فرزند ماشاءاله کد نامزد 454
87 – آقای محسن فخری فرزند قدرت کد نامزد 456
88 – آقای محمدعلي فرجي فرزند فرج اله کد نامزد 457
89 – خانم ليلا فروزانفر فرزند اصغر کد نامزد 459
90 – آقای مهرداد فلاحي برزکي فرزند مرتضي کد نامزد 461

91- آقای محمد قنبری مشهور به – فرزند احمد کد نامزد 464
92 – آقای ابوالفضل قندچي مشهور به – فرزند اصغر کد نامزد 465
93 – خانم مهديه قيصری راوندی فرزند احمد کد نامزد 467
94 – آقای محمدرضا قيومي جزه ئي فرزند عبدالصمد کد نامزد 468
95 – آقای هادی کاشاني نژاد فرزند علي اصغر کد نامزد 469
96 – آقای مقداد کاظمي لتحر فرزند فخراله کد نامزد 471
97 – آقای امير کردميل فرزند حسين کد نامزد 472
98 – آقای مصطفي کردميل مؤخر مشهور به کردميل فرزند علي کد نامزد 474
99 – آقای حميدرضا کوچكي راوندی مشهور به – فرزند اسمعيل کد نامزد 475
100 – آقای احسان گيو فرزند آقامحمد کد نامزد 478
101 – آقای مرتضي مجاهدی مشهور به فراهانى فرزند علي اصغر کد نامزد 479
102 – آقای هادی محبتي فرزند رضا کد نامزد 481
103 – آقای جعفر محبوبي خباز فرزند علي محمد کد نامزد 482
104 – آقای اميرحسين محتشمي پور فرزند احمد کد نامزد 484
105 – آقای محمدرضا محمدعلي زاده نشلجي فرزند حسين کد نامزد 485
106 – آقای غلامرضا محمدی سه ده فرزند رمضان کد نامزد 486
107 – آقای مهدی مرادی غفار فرزند عينعلي کد نامزد 489
108 – آقای علي مرسولي فرزند پرويز کد نامزد 492
109 – آقای ملك ارسلان مسعودی فرزند عباس کد نامزد 494
110 – آقای ماشااله مشكيني فرزند يوسف کد نامزد 495
111 – آقای سامان معظمي گودرزی فرزند جعفر کد نامزد 496
112 – آقای عليرضا مفرح فرزند حسن آقا کد نامزد 497
113 – آقای مرتضي مقدسيان فرد فرزند محمدرضا کد نامزد 498
114 – آقای حجت اله ملكوتي شاد فرزند جواد کد نامزد 512
115 – آقای محمدمهدی ملكوتي شاد فرزند علي کد نامزد 514
116 – آقای سيدمحمد مهدوی اصيل فرزند سيدمحسن کد نامزد 516

117- آقای مهدی نادعلي فرزند رضا کد نامزد 518
118 – آقای مجتبي ناصری طاهری فرزند رضا کد نامزد 519
119 – آقای عباس نيكخواه فرزند غلامرضا کد نامزد 525
120 – آقای سيدرضا هاشمي فرزند جواد کد نامزد 528
121 – آقای علي هاشمي طاهری فرزند محمود کد نامزد 529
122 – آقای حسن هيزمي فيني مشهور به – فرزند احمد کد نامزد 542
123 – آقای سيدجواد واجدی فرزند سيدمحمود کد نامزد 545
124 – آقای مرتضي والي زاده فرزند عباسعلي کد نامزد 547
125 – آقای ابوالفضل وطن دوست فرزند عليمحمد کد نامزد 548


🔺 نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر کامو و چوگان به شرح زير مي باشد:

1-آقای اصغر ابراهيمي فرزند علي عباس کد نامزد 15
2 – آقای محمد ارباب فرزند ماشاءاله کد نامزد 16
3 – آقای محسن حسين زاده فرزند محمدتقي کد نامزد 18
4 – خانم خديجه خلقي فرزند اميدعلي کد نامزد 19
5 – آقای علي رحماني مشهور به على قلى فرزند عباسقلي کد نامزد 21
6 – آقای عزت الله رعيت فرزند محمدآقا کد نامزد 24
7 – آقای مهدی عبدالهي مشهور به – فرزند قربان کد نامزد 25
8 – آقای محسن فرجي فرزند محمدرضا کد نامزد 26


🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر نياسر به شرح زير مي باشد:

1 – خانم طاهره اسلامي فرزند علي اصغر کد نامزد 15
2 – آقای علي بجوئي نياسر فرزند حسن کد نامزد 16
3 – آقای مهدی تقي پورنياسر فرزند مصطفي کد نامزد 17
4 – آقای محمد جمشيدی فر فرزند حسين کد نامزد 19
5 – آقای فرامرز شافوری فرزند علي محمد کد نامزد 21
6 – آقای علي عارفان اصل مشهور به على غلام فرزند غلامرضا کد نامزد 25
7 – آقای محمد عباسي نياسر فرزند علي اکبر کد نامزد 27
8 – آقای حسن فرزين فر فرزند حسين کد نامزد 41
9 – آقای محمدحسين کاظمي نياسر فرزند ماشااله کد نامزد 42

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر مشکات به شرح زير مي باشد:

1 – آقای محمد احمدی فرزند رضا کد نامزد 15
2 – آقای رضا آقامحمدی فرزند محمد کد نامزد 16
3 – خانم شهناز پرکاس مشهور به – فرزند علي کد نامزد 17
4 – آقای عليرضا پشتاره مشهور به – فرزند محمد کد نامزد 18
5 – آقای علي اکبر جلالي مشکاني فرزند تقي کد نامزد 19
6 – آقای ابوالفضل خرمي مشکاني فرزند قدمعلي کد نامزد 21
7 – آقای سيدابوالفضل راستگوفر فرزند سيدمجيد کد نامزد 25
8 – آقای عليرضا عبداله زاده فرزند عزت اله کد نامزد 27
9 – آقای عباس عبدالهي مشکاني فرزند احمد کد نامزد 28
10 – آقای صابر کاکلي محمودآبادی فرزند حسن کد نامزد 29
11 – آقای علي کاکلي محمودآبادی فرزند عباس کد نامزد 41
12 – آقای محسن مهدی زاده محمودآبادی فرزند قنبر کد نامزد 45


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *